Produits
THE ESSENCE OF JUDO
The essence of Judo by Kyuzo Mifune

The incredible DVD with the legendary Judo 10th dan-Kyuzo Mifune.The essence of Judo. Bonus footage includes a rare film of Kyuzo Mifune titles ''Secrets of Judo and the Martial Virtues of Japan'' filmed when he was a 9th dan.

Details;
Length: 78min.
Languages: Japanese with English subtitles
Format: DVD NTSC
Other Info: All Region DVD

[Contents]
- Kuzushi
- Tewaza-Ukiotoshi/Taiotoshi#1,2/Yamaarashi/Seoinage#1,2/Seoiotoshi/Gansekiotoshi
/Sukuinage/Obiotoshi/Morotegari/Teguruma#1,2/Kibisugaeshi/Kataguruma1,2/Sumiotoshi
/Tamaguruma
- Koshiwaza-Ukigoshi/Koshiguruma/Haraigoshi#1,2/Tsurikomigoshi#1,2/Ogoshi
/Hanegoshi/Hanemakikomi/Sotomakikomi/Uchimakikomi/Ushirogoshi/Utsushigoshi
/Tobigoshi/Ushiroguruma
- Masutemiwaza-Tomoenage/Sumigaeshi/Hikikomigaeshi/Tawaragaeshi/Uranage#1,2
- Nage No kata
- Nageura No Kata
- Katamewaza-Kesagatame/Kuzurekesagatame/Uragesa/Ushirokesa/Katagatame
/Kamishihogatame/Kuzurekamishihogatame/Yokoshihogatame#1,2/Uragatame
/Tateshihogatame#1,2
- Itsutsu No Kata
- Ashiwaza-Deashiharai/Kosotogake/Kosotogari/Kouchigari/Ouchigari/Osotogari#1,2
/Osotootoshi/Osotoguruma/Hizaguruma#1,2/Ashiguruma#1,2/Sasaetsurikomigoshi#1,2
/Okuriashiharai/Tsubamegaeshi/Uchimata/Oguruma
- Yokosutemiwaza-Yokogake#1,2/Yokowakare#1,2/Udegaeshi/Ukiwaza#1,2
/Taniotoshi/Yokootoshi/Yokoguruma/Wakare
- Shimewaza-Katatejuji No Shimekata/Gyakujuji No Shimekata/Namijuji No Shimekata
/Katatejujijime/Gyakujujijime/Namijujijime/Urajujijime/Hadakajime#1,2/Katahajime
/Ryotejime/Sodeguruma/Tsukkomijime/Tawarajime/Hasamijime#1,2/Okurierijime
/Katatejime
- Kansetsuwaza-Udegarami#1,2,3,4/Jyumonjigatame Udekujiki/Udegatame Udekujiki
/Tachiai Udekujiki/Taigatame Udekujiki1,2/Kataosaetaigatame Udekujiki
/Aomukegatame Udekujiki/Sankakugatame Udekujiki#1,2,3/Ashigarami/Ashikujiki
/Newaza No Taisabaki/Kesagatame No Nige/Katagatame No Nige
/Okurierijime No Nige#1,2/Jumonjigatame No Nige/Sankakugatame No Nige
/Ashigarami No Fusegi
- Goshinjutsu(Self-defense)-Idori-Yokouchi/Tsukiage/Ryotsukkake/Hadakajime
/Uchikake/Ketaoshi/Oshifuse/Tsukkomi/Kirikake/Yokotsuki
Tachiai-Uchikake/Tsukiage/Yokouchi/Ryotukkakekamae/Suigetsuate/Utoate/Keage
/Yokoharakeri/Munetoritsukkake/Kotehishigi/Ushirouwatori/Ushiroshitatori/Ushiroeritori
/Tsukkomi/Uetsukisashi/Shitatsukisashi/Jotsuki/Jotsukkake/Nukigake/Kirisage
Code
DVD-01-3514
Disponibilité
En stock
49,99 $CA

Quantité: