Produits
TRADITIONAL GOJU RYU VOL.2
Traditional Goju-Ryu Techniques Vol.2
by Goshi Yamaguchi

All the techniques are demonstrated and explained by the grandmaster, Goshi Yamaguchi.In additon of Gogen Yamaguchi's traditional techniques he has been learning since he was a child.Here he would like to show a lifetime martial art

Details;
Length: 100min.
Languages: Japanese with English subtitles
Format: DVD NTSC
Other Info: All Region DVD

[Contents]
- Kata & Bunkai-Gekisai Dai Ichi/Gekisai Dai Ni/Saifa/Seiyunchin/Sanseru/Seian/Shisochin/Seibai
- Kata & Futarigake Bunkai Kumite-Kururunfa
- Kata & Sanningake Bunkai Kumite-Suparinpei
- Kihon Kata-Sanchin & Kote Awase/Tenshou & Kake Awase
- Kitae Kumite-Kote Uchi Kitae/Kuri Uke Kitae/Kote,Kake,Hira and Kakuto Kitae/Sanbon Tsuki/Mawashi Uke Giho/Mawashi Uke Gyakute Dori/Gtakute Hazushi
- Yakusoku Kumite-Nekoashi Nanahon Kumite/Nekoashi Yonhon Kumite Uradori/Nekoashi Gohon Kumite/Nekoashi Roppon Kumite/Goshin Ho/Sannin Futarigake Kumite/
- Traditional Goju-Ryu Kumite Techniques-Gedan Geri Ashibo Uke/Ate/Shita Zuki/Koko Tsuki,Yubibasami Zuki/Choshi Uchi,Kumade Uchi/Ura Uchi, Furi Uchi/Haito,Uchi Haito/Kakuto Uchi,Uke
- Hokyo Undo-Physical training/Obi Hiki Ai/Obi Uchi Keri/Ido Hikkomi/Kumite
Code
DVD-02-1834
Disponibilité
En stock
49,99 $CA

Quantité: