Produits
SHINKEN SHIRAHA DOME
Bujinkan Series Vol.11:
Shinken Shiraha Dome
by Masaaki Hatsumi

This DVD shows all about stopping a live blade(sword) attack.You don't have to hurry to do Shinken Shiraha Dome.You have to avoid danger and are sure to defeat the opponent.

Length: 57min.
Languages: Japanese with English subtitles
Format: DVD NTSC
Other Info: All Region DVD

[Contents]
Bokuden Ryu Daisho Sabakigata
- Kurumadori
- Hodare
- Daisho Koredori
- Hokure
- Daisho Tachiai Shichikei
- Hodare(Standing)
- Kogusu Jukkei
- Hikiwakizashi
- Sosha
- Yume No Makura
- Eridori
- Maede Eridori
- Kubikaki
- Tsukiwakizaahi
Shinken Shiraha Dome
Code
DVD-08-7011
Disponibilité
En stock
49,99 $CA

Quantité: